• ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
Vradom

เกี่ยวกับวีระดม

เกี่ยวกับเรา

Vradom About Us

   www.vradom.com เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การใช้คราวด์ซอร์สซิ่งเป็นกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวคิดธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่” ของ นายฐาปกรณ์ กันเกตุ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ อาจารย์ ดร. ภควรรณ ปักษี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม


   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง “การใช้คราวด์ซอร์สซิ่งเป็นกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวคิดธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อ สังเคราะห์ตัวแบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และออกแบบพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามแนวคิดธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่


   นอกจาก www.vradom.com จะถูกนำมาใช้งานจริง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในทางการศึกษาดังกล่าวแล้ว โครงการที่ทุกท่านได้ ริเริ่ม ร่วมคิด และระดมทุน ผ่าน www.vradom.com ในครั้งนี้ ก็จะถูกนำไปดำเนินการจริงโดยผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ที่แท้จริงแก่สังคมขึ้นอีกด้วย


จึงขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้นายฐาปกรณ์ กันเกตุ

นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา)

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้กองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง และ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช”