• ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
Vradom

ริเริ่มกับวีระดม

มีแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้สังคมเรา?

เสนอแนวคิดของคุณเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้สังคมน่าอยู่ได้ง่ายๆ

คำแนะนำสำหรับผู้ริเริ่มแนวคิดใหม่และผู้รับผิดชอบโครงการ


ผู้ริเริ่มแนวคิดใหม่และผู้รับผิดชอบโครงการควรทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานของ www.vradom.com ดังนี้ริเริ่มแนวคิดใหม่ โดยเลือกเมนู ริเริ่ม แล้ว กด ริเริ่มแนวคิดใหม่ ทั้งนี้ ผู้ริเริ่มแนวคิดใหม่ต้อง สมัครสมาชิก และ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก่อน

บันทึกรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนถูกต้อง

คณะกรรมการพิจารณาประจำ www.vradom.com จะพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวคิดใหม่

www.vradom.com จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ริเริ่มแนวคิดใหม่ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

แนวคิดใหม่ที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จะปรากฎในเมนู ร่วมคิด เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกภาคส่วนพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อแนวคิดข้างต้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาจนกว่าจะมีรายละเอียดครบถ้วนเป็นโครงการที่สมบูรณ์

โครงการที่สมบูรณ์จะถูกนำไปเสนอเพื่อระดมทุนจากสาธารณะ ในเมนู ระดมทุน ทั้งนี้ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการ

กรณีระดมทุนไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด อาจมีการขยายระยะเวลา ปรับปรุงโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในการระดมทุน โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการและ www.vradom.com

เมื่อระดมทุนสำเร็จหรือสิ้นสุดการระดมทุนแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการและพันธมิตรต้องไปดำเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้ และต้องรายงานความก้าวหน้าผ่าน www.vradom.com

การเบิกจ่ายเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อดำเนินโครงการ จะพิจารณาเป็นรายงวดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนและขั้นตอนการดำเนินงานที่รายงานผ่าน www.vradom.com แล้วเท่านั้น