• ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
Vradom Detail Project

ลุยป่า สร้างโป่งเทียม ที่แก่งหางแมว


ลุยป่า สร้างโป่งเทียม ที่แก่งหางแมว

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 6    แผนที่

ประเภท : เครือข่าย/ความร่วมมือ

คำอธิบายโครงการแบบสรุป : โครงการลุยป่าสร้างโป่งเทียมที่แก่งหางแมว เป็นโครงการของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 6 ร่วมกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น และอาสาสมัครชาวบ้าน อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างโป่งเทียม (โป่งช้าง) ให้เป็นอาหารของสัตว์ป่า ไปพร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของสัตว์ป่าธรรมชาติ และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรกับช้างป่า


คำอธิบายโครงการ


นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 6 ร่วมกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ศรีปทุม ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น และอาสาสมัครชาวบ้านแก่งหางแมว เพื่อสร้างโป่งเทียมให้เป็นอาหารของสัตว์ป่า ไปพร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของสัตว์ป่าธรรมชาติ และลดปัญหาขัดแย้งระหว่างราษฎรกับช้างป่า โดยจะร่วมกันสร้างโป่งเทียม 10 จุด ในวันที่ 5-6 พ.ค. 2561 ใช้งบจากกรระดมทุน 60,000 บาท (ดูไฟล์โครงการเพิ่มเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อสังคม/องค์กรอย่างไร


1. เพิ่มความสมบูรณ์ของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

2. เพิ่มศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับประชากรช้างป่าที่เพิ่มมากขึ้น

3. ดึงดูดให้ช้างป่าอยู่ในป่า ไม่ออกหากินนอกเขตป่า

4. ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรกับช้างป่า

5. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการดูแลพื้นป่า
รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ


ติดต่อประสานงานขออนุญาตกับอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นพันธมิตรผู้ร่วมโครงการ


1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น

3. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 6

4. อาสาสมัครชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
Social Network


1. www.facebook.com/SPUsaveelephant
แผนการดำเนินงาน


1. ดำเนินการระดมทุน วันที่ 18 มีนาคม 2561 ถึง 21 เมษายน 2561 ระยะเวลา : 35  วัน

2. ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการจริง วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา : 2  วันร่วมระดมความคิด


ความคิดเห็นที่ 1
โครงการนี้เป็นช่องทางหนึ่ง เพื่อช่วยช้างป่าให้อยู่ร่วมกันคนในพื้นที่ได้อย่างหยั่งยืนครับ
โดย: ร.ต.อ.เอกพล พุ่มเกตุ
เมื่อ: 18/03/18 16:14 น.


147.78%
147.78%


ระดมทุนมาแล้ว 91,331 บาท


สิ้นสุดการระดมทุนแล้ว

0%
0%


โครงการนี้ไม่เปิดรับผู้ร่วมระดมพล
ความเคลื่อนไหว

การดำเนินโครงการลุยป่าสร้างโป่งเทียมที่แก่งหางแมวส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน

วันที่ 05/05/2018

เมื่อวันที่? 5? พฤษภาคม? 61? นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต? มหาวิทยาลัยศรีปทุม? ลุยป่า?สร้างโป่งเทียม? ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น? อ.แก่งหางแมว? จ.จันทบุรี? ร่วมกับประชาชนในพื้นที่? กำนันผู้ใหญ่บ้าน? เจ้าหน้าที่ป่าไม้? เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่? ทหารชุดเฉพาะกิจ? กลุ่มจิตอาสา? โดยมีนายอำเภอแก่งหางแมว? นายปฏิณญา พานิชอัตรา? และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น? นายอนันต์? นพเวช? ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม?ครั้งนี้

แนวทางการจัดสรรยอดระดมทุนส่วนที่เกินจากเป้าหมาย

วันที่ 26/04/2018

คณะผู้ดำเนินงานโครงการฯ ได้ร่วมปรึกษาหารือถึงการนำยอดเงินระดมทุนส่วนที่เกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 29,531 บาท ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยจะสนับสนุนให้กับ 3 หน่วยงานเป็นจำนวนเงินเท่าๆ กัน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น กำนันตำบลขุนช่องและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และอำเภอแก่งหางแมว (รายละเอียดตามภาพ)

การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดทำโครงการในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

วันที่ 25/04/2018

สภาพพื้นที่โดยรวมของอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ที่จะจัดโครงการ ลุยป่า สร้างโป่งเทียม ในการนี้ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมจริงในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่จะถึงนี้ โดยสภาพโดยรวมมีทั้งโป่งเก่าที่จะต้องได้รับการปรับปรุง และพื้นที่ที่จะจัดทำโป่งใหม่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นในการพาเข้าพื้นที่คะ