• ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
Vradom

ระดมทุนกับวีระดม

โครงการสร้างสรรค์ที่ระดมทุนสำเร็จแล้ว

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 6 ร่วมก...

เป้าหมาย: ฿61,800 ระดมทุนแล้ว: ฿91,331
สิ้นสุดระยะเวลาการระดมทุน
147.78%

โครงการนี้เป็นการระดมทุนจริงครั้งแรกของวีระดม โดยมีเป้าห...

เป้าหมาย: ฿6,180 ระดมทุนแล้ว: ฿6,180
สิ้นสุดระยะเวลาการระดมทุน
100%